Thanh Tra
Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục (Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT); Công văn số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020, ngày 04/9/2019, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 2536/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2019 – 2020 và Quyết định số 1535/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2019 – 2020.
0 0 1 2 3 1 9 2 6 1
Hôm nay: 4082
Hôm qua: 5873
Tháng này: 200822
Tổng cộng: 0012319261