Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, dự án NTMN, đề tài cấp thành phố năm 2013

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Công văn số 81/SKHCN-QLKH ngày 01/3/2012 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, dự án Nông thôn miền núi (NTMN), đề tài cấp thành phố năm 2013, Sở GD&ĐT thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2013

 1. Đối với các dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi năm 2013

          - Dự án có nội dung phù hợp với mục tiêu đã được xác định trong Quyết định số 1831/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

         - Các dự án đề xuất theo hai nhóm bao gồm: nhóm do Trung ương quản lý hoặc nhóm ủy quyền địa phương quản lý.

          - Hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định, gồm 10 bộ, trong đó có 01 bộ gốc. Hồ sơ gồm những văn bản sau:

          + Thuyết minh dự án theo mẫu B1-TMDANTMN.

          + Tóm tắt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ theo mẫu B2-LLTCCG.

          + Tóm tắt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận và triển khai công nghệ của đơn vị chủ trì dự án theo mẫu B3-LLTCCT.

          + Sơ yếu lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì dự án theo mẫu B4-LLKH.

        2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước năm 2013

          - Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước là các nhiệm vụ do các Bộ ngành, địa phương tổ chức xác định và đề xuất thực hiện ở cấp nhà nước, bao gồm:

          + Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành hoặc lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm cụ thể do lãnh đạo Đảng, Chính phủ giao cho các Bộ ngành, địa phương. Các vấn đề này vượt quá khả năng giải quyết của một ngành, địa phương, đòi hỏi quy mô phối hợp liên ngành, sự điều hòa phối hợp của cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ, ngành liên quan) trong việc huy động lực lượng tổ chức thực hiện và triển khai áp dụng.

          + Các đề tài, dự án cụ thể được đề xuất để tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ ngành tổ chức thực hiện. Các đề tài, dự án đề xuất phải có nội dung phù hợp nhằm giải quyết các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt của Chương trình và không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học công nghệ khác của Bộ, ngành, địa phương.

          - Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước theo mẫu quy định.

         3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2013

          - Căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các đề tài, dự án cấp thành phố:

          + Chiến lược phát triển KH&CN thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và năm 2015;

          + Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ thành phố đến năm 2020;

          + Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2020;

          + Nội dung, mục tiêu các Chương trình KH&CN thành phố giai đoạn 2011-2016;

          + Các chủ trương, chính sách của thành phố về phát triển KH&CN trong phạm vi các ngành;

          + Yêu cầu phát triển của ngành, đơn vị.

     - Mỗi đơn vị, trường học có thể đề xuất nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố theo mẫu QKH.QT.02/B.02/03.01.11

In Quay lại chia sẻ bài viết0 0 1 7 0 8 1 7 8 8
Hôm nay: 4791
Hôm qua: 6570
Tháng này: 119472
Tổng cộng: 0017081788