Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sơn Trà

        Xem với cỡ chữ    

 

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sơn Trà

 

Ngày 31/01/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 202/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông (THPT) Sơn Trà.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Sở GDĐT thông báo kết luận thanh tra như sau:

1. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD)

Trường THPT Sơn Trà đã triển khai thực hiện công tác KĐCLGD năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

2. Công tác kiểm tra nội bộ (KTNB)

Hiệu trưởng đã quan tâm và thực hiện nghiêm túc công tác KTNB theo hướng dẫn và chỉ đạo của Sở GDĐT. Hồ sơ KTNB được sắp xếp và lưu giữ tương đối đầy đủ, khoa học. Tuy nhiên, hồ sơ còn thiếu Quy chế hoạt động của Ban KTNB. Các cuộc kiểm tra chuyên đề thực hiện theo quy trình còn thiếu các khâu: xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra.

3. Việc thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT)

Trường THPT Sơn Trà đã triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

4. Trách nhiệm thực hiện quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014

Về cơ bản, Hiệu trưởng đã thực hiện quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg theo quy định. Tuy vậy, Trường chưa có báo cáo theo Công văn số 313/SGDĐT-TTr ngày 02/02/2015 của Sở GDĐT về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (đã nhắc lại tại Công văn số 2536/SGDĐT-TTr ngày 04/9/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020); sổ tiếp công dân chưa đúng mẫu quy định tại Mẫu số 06-TCD (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014//TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định quy trình tiếp công dân); chưa công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) vì Trường chưa có trang thông tin điện tử.

5. Kiến nghị biện pháp xử lý

Trường THPT Sơn Trà tiếp tục duy trì, phát huy những ưu điểm và nghiêm túc khắc phục các hạn chế đã nêu. Ngoài ra, Trường THPT Sơn Trà cần chú ý thực hiện một số nội dung như sau:

- Hoàn thiện đầy đủ các bước KTNB đối với những cuộc kiểm tra chuyên đề còn lại ngay trong năm học 2019 - 2020 và những năm học sau;

- Xây dựng trang thông tin điện tử của đơn vị và thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT;

- Điều chỉnh Nội quy tiếp công dân (ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THPTST ngày 02/01/2019) và bố trí địa điểm tiếp công dân cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường;

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo Công văn số 2536/SGDĐT-TTr.

Yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Trà công khai kết luận thanh tra bằng cách niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả việc khắc phục các vấn đề đã nêu (qua Thanh tra Sở GDĐT) trước ngày 16/3/2020./.

(Xem chi tiết tại tệp kèm theo)

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 9 9 2 0 4 2
Hôm nay: 89
Hôm qua: 6673
Tháng này: 212244
Tổng cộng: 0013992042