Thông báo Kết luận thanh tra về công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường TH, THCS và THPT Sky-line

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 30/10/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3191/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường TH, THCS và THPT Sky-line.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Sở GDĐT thông báo kết luận thanh tra như sau:

1. Về công tác tuyển sinh

a) Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 theo quy định. Tuy nhiên, việc Hiệu trưởng nhà trường cho nhập học 02 trường hợp khi chưa có bản chính học bạ THCS là chưa đúng quy định tại Quyết định số 614/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2019 của Giám đốc Sở GDĐT về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT và tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019 - 2020.

b) Trường THPT Nguyễn Trãi

Trường THPT Nguyễn Trãi thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 theo quy định. Trường thực hiện tốt công tác kiểm tra hồ sơ nhập học. Tuy vậy, vẫn còn 03 học sinh không rõ lý do không nộp hồ sơ nhập học.

c) Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 theo quy định. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền nghiêm túc thực hiện việc xác định rõ nguyên nhân và địa chỉ của từng học sinh, vận động học sinh ra lớp nhằm duy trì thực hiện tốt mục tiêu không có học sinh bỏ học theo Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành uỷ Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật. Tuy vậy, qua kiểm tra các loại hồ sơ liên quan mà nhà trường đã cung cấp, không thể hiện việc tổ chức kiểm tra các thông tin liên quan đến điểm xét tuyển của thí sinh như xếp loại học lực và hạnh kiểm các năm học THCS theo Công văn số 1125/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 22/4/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 THPT 2019 - 2020.

d) Trường TH, THCS và THPT Sky-line: Việc ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký là không đúng thẩm quyền quy định; Kế hoạch tuyển sinh của trường có phương thức tuyển sinh thi tuyển và chưa được Sở GDĐT duyệt trước khi thực hiện tuyển sinh là không đúng theo quy định tại Quyết định số 614/QĐ-SGDĐT.

2. Về các khoản thu đầu năm học

a) Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

- Ưu điểm:

+ Nhà trường đã công khai cụ thể các khoản thu đầu năm học theo quy định hiện hành; công khai chế độ miễn, giảm học phí, hồ sơ thực hiện miễn, giảm;

+ Cập nhật kịp thời các khoản thu vào Kho bạc để quản lý, sử dụng;

+ Thông báo các khoản thu đầu năm của nhà trường thể hiện tốt công tác giãn thu (học phí có thể nộp hằng tháng) nhằm giảm áp lực cho PHHS về các khoản thu đầu năm học.

- Hạn chế:

+ Trên Thông báo các khoản thu năm học 2019 - 2020 nhà trường chưa thông báo cụ thể đối tượng miễn, giảm, hồ sơ thực hiện miễn, giảm cho học sinh, cha mẹ học sinh;

+ Trong tháng 9/2019: Nhà trường chưa cập nhật thu - chi phát sinh vào sổ quỹ tiền mặt để theo dõi.

b) Trường THPT Nguyễn Trãi

- Ưu điểm:

+ Nhà trường đã công khai cụ thể các khoản thu đầu năm học theo quy định hiện hành; Công khai chế độ miễn, giảm học phí, hồ sơ thực hiện miễn, giảm;

+ Cập nhật kịp thời các khoản thu vào Kho bạc để quản lý, sử dụng;

+ Thông báo các khoản thu đầu năm của nhà trường thể hiện tốt công tác giãn thu (học phí có thể nộp hằng tháng) nhằm giảm áp lực cho cha mẹ học sinh về các khoản thu đầu năm học.

- Hạn chế:

+ Thông báo đối tượng miễn, giảm thiếu đối tượng hỗ trợ chi phí học tập, đối tượng thu hồi đất sản xuất dưới 50%;

+ Đối tượng thuộc hộ cận nghèo: Theo Thông báo của nhà trường giảm 50% là không đúng chế độ miễn, giảm theo quy định tại Nghị quyết số 244/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (hộ cận nghèo được giảm 90% học phí).

c) Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

- Ưu điểm:

+ Nhà trường đã công khai cụ thể các khoản thu đầu năm học cho cha mẹ học sinh; công khai chế độ miễn, giảm học phí, hồ sơ thực hiện miễn, giảm;

+ Cập nhật kịp thời các khoản thu vào Kho bạc để quản lý, sử dụng;

+ Thông báo các khoản thu đầu năm của nhà trường thể hiện tốt công tác giãn thu (học phí có thể nộp hằng tháng).

- Hạn chế:

+ Nhà trường chưa thông báo các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập;

+ Đối với đối tượng được giảm 50%: Thiếu đối tượng thu hồi đất sản xuất dưới 50%;

+ Đối tượng thuộc hộ cận nghèo: Theo Thông báo của nhà trường giảm 50% là không đúng chế độ miễn, giảm theo quy định tại Nghị quyết số 244/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (Hộ cận nghèo được giảm 90% học phí).

d) Trường TH, THCS và THPT Sky-line

- Ưu điểm: Có chế độ ưu đãi của nhà trường đối với học sinh.

- Hạn chế: Tên gọi các khoản thu theo quy định trên Bảng công khai các khoản thu của nhà trường chưa đúng quy định.

Trách nhiệm để xảy ra các hạn chế trong công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020 đã nêu trên thuộc về Hiệu trưởng nhà trường.

3. Kiến nghị biện pháp xử lý

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường TH, THCS và THPT Sky-line tiếp tục duy trì, phát huy những ưu điểm, những kết quả đạt được và nghiêm túc khắc phục các hạn chế đã nêu trên. Ngoài ra, các trường chú ý thực hiện một số nội dung như sau:

a) Trường THPT Nguyễn Trãi

- Điều chỉnh lại thời gian nộp hồ sơ miễn, giảm thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ GDĐT - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

- Đối với các khoản thu dịch vụ trong trường học: Căn tin, giữ xe đề nghị nhà trường thực hiện theo đúng quy định tại Công văn số 2541/SGDĐT-KHTC ngày 31/8/2018 của Sở GDĐT về việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết;

- Nhà trường cung cấp chứng từ thu học phí, dịch vụ vệ sinh học đường cho người nộp theo quy định;

- Đối với khoản thu Bảo hiểm tai nạn không thuộc các khoản thu theo quy định trong nhà trường nên nhà trường không thông báo khoản thu này cho CMHS trên khoản thu đầu năm học, CMHS tự liên hệ nhà cung cấp để mua nếu có nhu cầu.

b) Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

- Tại Công văn số 2111/SGDĐT-KHTC ngày 22/7/2019 của Sở GDĐT đã quy định đối với Bảo hiểm về chăm sóc sức khỏe mang tính chất thương mại như Bảo hiểm tai nạn, cha mẹ học sinh tự mua tại các đơn vị cung cấp, nhà trường không được đưa khoản thu này vào khoản thu đầu năm học;

- Đối với các khoản thu dịch vụ trong trường học: Căn tin, giữ xe đề nghị nhà trường thực hiện theo đúng quy định tại Công văn số 2541/SGDĐT-KHTC;

- Đề nghị nhà trường cung cấp chứng từ thu học phí, dịch vụ vệ sinh học đường cho người nộp theo quy định;

- Đối với các khoản thu: SMS, bảng tên đề nghị nhà trường (giáo vụ, bộ phận hành chính) không tham gia trực tiếp thu, cha mẹ học sinh tự liên hệ trực tiếp tại các nhà cung cấp để mua nếu có nhu cầu.

c) Trường TH, THCS và THPT Sky-line

Nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường được thanh tra công khai kết luận thanh tra bằng cách niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả việc khắc phục các vấn đề đã nêu (qua Thanh tra Sở) trước ngày 30/11/2019./.

Chi tiết tại tệp kèm theo (Đính kèm file)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 5 5 0 1 4 1
Hôm nay: 187
Hôm qua: 3736
Tháng này: 10259
Tổng cộng: 0013550141